VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

Ací tens una concreció del currículum LOMLOE, que fomenta els aprenentatges competencials, significatius i reflexius mitjançant propostes didàctiques tant virtuals com presencials a fi de formar persones autònomes, empoderades i emprenedores.

El nostre equip d’autors

Llicència multimèdia

Lectures, vídeos, àudios actuals i generadors d’idees i activitats interactives per a la pràctica autònoma.  

Estructura i contingut

Rigor, selecció, actualització i adequació dels coneixements al curs corresponent i al nou currículum. Transmissió de valors i continguts transversals en exercicis i textos.

Metodologia activa

Reptes o situacions d’aprenentatge que corresponen a competències específiques. Apostem per un treball col·laboratiu en les activitats competencials sobre l’ús i el coneixement de la llengua.

Instruments per a l’avaluació diagnòstica i formativa

Test final de la unitat, útil com a avaluació inicial o de diagnòstic. Rúbriques dels reptes o situacions d’aprenentatge (vídeos).

Tria entre tres concrecions de material per a l’alumnat d’acord amb les necessitats específiques de cada grup.

Els nostres continguts digitals incorporen les funcions de l’aula virtual ProDigi (informes, blog, paquets d’activitats).
També els pots intergrar a Moodle o accedir-hi des de Classroom.

Els primers materials didàctics dissenyats per a aprofitar els diferents avantatges que t’oferixen el format paper i el digital.
Una solució innovadora i assequible per a garantir l’accés a materials didàctics de qualitat de totes les assignatures.

El llibre de text que permet dinamitzar les classes mitjançant projectors, pissarres digitals i/o pantalles interactives. Diversitat temàtica i textual que fomenta la implicació dels aprenents en el seu aprenentatge i promou la cerca de nova informació. Més de 500 activitats per llibre, majoritàriament autocorrectives i orientades a la pràctica de les habilitats comunicatives (CL, EE, EO, CO) i al coneixement del sistema de la llengua (gramàtica)

Totes les propostes inclouen els recursos tradicionals del professorat, amb la incorporació de les noves ferramentes, per a assolir amb èxit els currículums competencials.

Totes les matèries

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per a convertir-te en ProDigi.