LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Aquí tens una concreció del currículum LOMLOE, que fomenta els aprenentatges competencials, significatius i reflexius mitjançant propostes didàctiques tant virtuals com presencials a fi de formar persones autònomes, empoderades i emprenedores.

El nostre equip d’autors

Llicència multinivell

Amb un doble perfil general i essencial personalitzable per a cada alumne/a.

Estructura i contingut

Rigor, selecció, actualització i adequació dels coneixements al curs corresponent i al nou currículum. Transmissió de valors i continguts transversals en exercicis i textos.

Metodologia activa

Reptes o situacions d’aprenentatge que corresponen a competències específiques. Apostem per un treball col·laboratiu en les activitats competencials sobre l’ús i el coneixement de la llengua.

Instruments per a l’avaluació diagnòstica i formativa

Test final de la unitat, útil com a avaluació inicial o de diagnòstic. Rúbriques dels reptes o situacions d’aprenentatge (vídeos).

Tria entre tres concrecions de material per a l’alumnat d’acord amb les necessitats específiques de cada grup.

Els nostres continguts digitals incorporen les funcions de l’aula virtual ProDigi (informes, blog, paquets d’activitats).
També els pots intergrar a Moodle o accedir-hi des de Classroom.

Els primers materials didàctics dissenyats per aprofitar els diferents avantatges que t’ofereixen el format paper i el digital.
Una solució innovadora i assequible per garantir l’accés a materials didàctics de qualitat de totes les assignatures.

El llibre de text que permet dinamitzar les classes mitjançant projectors, pissarres digitals i/o pantalles interactives. Lectures, vídeos, àudios actuals i generadors d'idees que responen a una diversitat temàtica i textual. Fomenten la implicació dels alumnes en el seu aprenentatge i promouen la cerca de nova informació. Més de 500 activitats per llibre, majoritàriament autocorrectives i orientades a la pràctica de les habilitats comunicatives (CL, EE, EO, CO) i al coneixement del sistema de la llengua (gramàtica).

Totes les propostes inclouen els recursos tradicionals del professorat, amb la incorporació de les noves eines, per assolir amb èxit els currículums competencials.

Presentem les tres col·leccions de Literatura que formen part del nostre pla lector per a l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat:

* La col·lecció Biblioteca Teide, que ofereix obres de la literatura catalana i universal de tots els temps i de la literatura juvenil.
* La Col·lecció Dual, amb una fusió de text literari i còmic, en la línia de la cultura visual que predomina actualment.
* La col·lecció Pas de Lletres, orientada específicament als estudiants de Batxillerat.

Totes les matèries

Acosta’t a nosaltres

Posa’t en contacte amb els nostres experts en educació i rep tota la informació necessària per convertir-te en ProDigi.