L’avaluació competencial a Matemàtiques

L'avaluació competencial a Matemàtiques

Des de l’últim quart del segle XX fins als nostres dies, el procés d’ensenyament-aprenentatge ha anat evolucionant i transformant-se d’un sistema d’aprenentatge de conceptes a un altre basat en el desenvolupament de les competències. A més, tot aquest camí ha comportat per al nostre sistema educatiu una progressiva i continua integració amb els models dels països del nostre entorn. L’aprenentatge matemàtic, pilar estructural del coneixement, és protagonista també d’aquesta transformació.

APRENENTATGE PER TASQUES

L’alumnat rep informació de manera constant i la incorpora.

APRENENTATGE PER PROCEDIMENTS

L’alumnat treballa, participa i comença a ser el protagonista del seu aprenentatge.

APRENENTATGE PER ACTIVITATS

L’alumnat investiga i formula hipòtesis. Participa com a actor principal en tot el procés que dona resposta a una situació.
Ara, amb la implantació de la LOMLOE, aquesta evolució redefineix una nova estructura curricular del treball:
Aquest quadre descriu essencialment la situació en què es troba aquest procés transformador. Així, en un primer pas, es va passar de treballar per conceptes a fer-ho per procediments (LOGSE). Això implicava un canvi en el paper de l’alumnat com a protagonista del seu aprenentatge: passava a participar-hi activament, ja no n’era un mer receptor. L’evolució d’aquest paradigma ha portat a l’aprenentatge a partir d’activitats (LOMLOE), en què davant una situació s’inicia un camí d’investigació que portarà a un coneixement nou.
Aquesta nova realitat requereix una avaluació coherent amb el nou paradigma. I aquí entra l’avaluació competencial. L’avaluació clàssica es basava en el control de continguts. La nova avaluació controlarà l’assoliment adequat de competències. Les activitats que compondran aquest procés avaluador han de respondre a aquesta realitat presentant situacions matemàtiques que permetin comprovar aquest assoliment.

El mètode d'avaluació de les matemàtiques manipulatives
ProDigi - Quinzet Derive

La proposta híbrida ProDigi proporciona elements avaluadors tant per als sabers com per a l’assoliment de competències.

L’avaluació dels sabers bàsics, desglossats en sentits matemàtics, donarà compte del domini de l’alumnat pel que fa als indicadors inclosos en cada sentit.
ProDigi proporciona mòduls d’activitats avaluadores per als sis trimestres del cicle seguint models semblants a aquest:
L’avaluació dels sabers va normalment lligada a les qualificacions numèriques. En l’avaluació per competències, la qualificació numèrica no és suficient i serà necessari un altre sistema que ens permeti controlar els graus d’aquest assoliment competencial.

Caldrà tenir clar quines accions i processos d’aprenentatge es correspondran amb les competències específiques del currículum.
Per tant, avaluarem sis competències matemàtiques i dues de socioemocionals en situacions en què la resposta impliqui el treball d’aquestes accions o processos.

Com a petit exemple d’avaluació competencial proposarem una situació en què intervingui el quadre dels cent primers nombres i iniciarem el seguit d’accions en què han d’intervenir les competències específiques.
Podem començar preguntant als alumnes què veuen, quins nombres creuen que cabrien al quadre.

(INVESTIGAR - COMPETÈNCIES 1 i 2)

Sense col·locar les targetes al quadre, els preguntarem quins dels nombres representats a les targetes són a la mateixa fila o a la mateixa columna i els demanarem que justifiquin la resposta.

(CONJECTURAR - COMPETÈNCIES 3 i 4)

Comprovarem si la hipòtesi formulada és correcta col·locant, ara sí, les targetes dins del quadre.

Proposarem que, tot observant els nombres de les targetes, diguin coses sobre ells i que connectin el nou coneixement amb altres situacions matemàtiques o del seu entorn: si són parells, com s’ordenen, on els poden veure, de quins nombres són múltiples, si representen unitats o desenes

(CONNECTAR - COMPETÈNCIA 5)

Podem demanar que expliquin què saben del quadre dels cent primers nombres, que el descriguin, que identifiquin quantes files o columnes o caselles hi ha i que codifiquin aquesta informació passant-la a una taula de registre.

(COMUNICAR I REPRESENTAR - COMPETÈNCIA 6)

Totes aquestes accions s’han de consignar al corresponent full de registre que conté la competència específica curricular i la relaciona amb els criteris d’avaluació i els indicadors d’assoliment de cadascuna.
Per concloure aquest mòdul d’avaluació, el mètode Quinzet Derive proposa una avaluació personal. Aquesta autoavaluació integra la pròpia consciència de l’aprenentatge per part de l’alumnat, l’ajuda a conèixer-se i li estimula el desig de millora.
Comparteix:
Segueix-nos:

PUBLICACIONS DESTACADES

No Comments

Post A Comment