Matemàtiques. Treballar a partir de situacions d’aprenentatge

Matemàtiques.
Treballar a partir de situacions d'aprenentatge

La transformació educativa a la qual assistim des de fa uns anys pretén garantir que tot alumne o alumna sàpiga mobilitzar els aprenentatges adquirits per respondre als principals desafiaments a què haurà de fer front al llarg de la seva vida. Aquest és l’esperit que dona cos a la Recomanació del Consell de la Unió Europea de 22 de maig de 2018, relativa a les competències clau per a l’aprenentatge permanent. L’objectiu dels aprenentatges no és l’acumulació de continguts, sinó aprendre a utilitzar el que se sap per trobar solucions a les necessitats que es plantegen en el món real.

Una de les competències clau dissenyades és la competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria.
Transformar l’ensenyament de les matemàtiques i la seva adequació a aquest nou marc es percep com una necessitat ineludible. Perquè aquest ensenyament sigui eficient, cal que tingui relació amb la realitat i que sigui proper als infants i rellevant per a la societat. Dit d’una altra manera, els estudiants han d’aprendre matemàtiques desenvolupant i aplicant conceptes i eines matemàtics en situacions de la vida que tinguin sentit per a ells.
Si un dels objectius essencials de l’ensenyament de les matemàtiques és fer que les nenes i els nens aprenguin a resoldre problemes, gaudeixin solucionant tota mena de situacions adequades a les seves capacitats i aprenguin matemàtiques d’una manera més científica, caldrà potenciar la investigació i el raonament. Aquesta visió de les matemàtiques pretén despertar i posar en marxa la capacitat de descobrir i investigar que tenen els infants.
La resolució de situacions problemàtiques ha de tornar a ser el punt de partida i arribada de les matemàtiques, i tenir com a objectiu més important la capacitat d’aprendre a investigar, d’aprendre a raonar.
Les matemàtiques constitueixen un coneixement instrumental indispensable, i un dels eixos fonamentals del seu aprenentatge és la resolució de problemes, que permet posar en acció els altres eixos de la competència matemàtica. Per tant, cal treballar en el context de situacions d’aprenentatge connectades amb la realitat i que convidin l’alumnat a la reflexió, a la col·laboració i a l’acció.
Així doncs, cal abordar aquesta àrea a través de la manipulació, la utilització progressiva i contínua de recursos digitals, i el treball sobre situacions d’aprenentatge que propiciïn la recerca, les connexions i la comunicació i representació.

Entendre una situació problematitzada és el primer pas cap a la seva resolució.
El mètode Quinzet Derive proposa un treball per accions i competències en què es pugui crear una situació d’aprenentatge en cada proposta d’activitat. En aquesta situació d’aprenentatge, a partir de la investigació, s’han de poder posar en joc totes les competències específiques de l’àrea, i aquestes han de poder connectar-se amb els sentits matemàtics o sabers entesos com el conjunt de coneixements, destreses, valors i actituds relacionats amb contextos en què es pot desenvolupar l’aprenentatge competencial.
Vegem un exemple de com les propostes del mètode Quinzet Derive ens obren el camí perquè es posin en marxa les competències clau i ens proporcionen una diversitat d’estratègies que impliquen prendre decisions, conjecturar i connectar amb altres coneixements (matemàtics o de l’entorn), al mateix temps que es desenvolupen destreses personals i socials.
Comparteix:
Segueix-nos:

PUBLICACIONS DESTACADES

No Comments

Post A Comment