Notes sobre la prova pilot de l’EBAU

Notes sobre la prova pilot de la EBAU

(Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad)

Arran de l’aplicació de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOMLOE), el Ministeri d’Educació ha implementat una prova pilot d’acord amb l’orientació competencial que es desprèn d’aquesta llei.

La prova de Lengua castellana y Literatura que es va administrar el dia 14 de març de 2023 a alumnes de primer de Batxillerat de 50 centres de l’Estat ja va deixar entreveure la seva orientació. A dia d’avui, ja han aparegut força comentaris sobre aquesta prova, a favor i en contra, però sense entrar en polèmica, volem destacar tres aspectes de la prova.

1. El protagonisme del text. La prova conté tres textos de tipologia ben diferent (un article d’opinió, una estrofa d’un poema i una infografia firmada i promoguda pel Ministeri de Sanitat). Des d’aquest punt de vista, ens hem de felicitar que en una prova d’aquestes característiques els aspirants a superar-la s’exposin a textos tan diferents, que tenen, en aquest cas, com a denominador comú el tema del pas del temps.

2. Els continguts aplicats. És una evidència que la prova s’allunya d’un examen memorístic i de comprovació dels sabers dels examinands. A la prova s’endevina la voluntat que l’examinand apliqui allò que sap de la llengua en respondre unes preguntes que impliquen el coneixement d’un saber gramatical. No cal entrar a detallar l’encertada manera o no d’integrar-los, però certament, els aspirants han de conèixer i dominar uns conceptes a fi de respondre adequadament les preguntes.

3. L’avaluació objectiva. Tothom sap com és de difícil obtenir un resultat fiable, objectiu i vàlid d’una avaluació. De tota manera, els ítems de la prova que demanen una resposta tancada donen una informació força objectiva dels coneixements dels examinands, tot i que no siguin suficients per a una qualificació global. Ara bé, la prova també inclou ítems de resposta oberta en què els examinands han d’elaborar textos, la correcció dels quals consisteix en unes rúbriques que confiem que seran millorades en les implementacions futures d’aquesta prova.

Resumint, l’orientació que hem entrevist a la prova pilot ens reafirma en el plantejament que l’editorial ha aplicat en la confecció dels materials de Batxillerat. La ferma convicció que el text ha de ser un dels protagonistes en l’ensenyament de la llengua, que el saber gramatical ha de garantir la millora dels usos lingüístics i que l’objectivitat en el discurs ha de presidir tant la vehiculació dels coneixements com l’avaluació dels aprenentatges.
Comparteix:
Segueix-nos:

PUBLICACIONS DESTACADES

No Comments

Post A Comment