Estratègies de comprensió lectora

Estratègies de comprensió lectora

El nou aprenentatge cap al qual ens orienta la LOMLOE s’ha de centrar a fomentar habilitats i coneixements tant com a proporcionar eines i recursos que ens permetin expressar-nos, raonar, comprendre la realitat que ens envolta i transmetre de manera òptima el nou coneixement.

L’educació lingüística i, dins d’ella, el desenvolupament de la competència específica de comprensió lectora (CE4) es revelen claus per comprendre, interpretar i valorar textos escrits o multimodals la correcta entesa dels quals ens permeti participar activament i competentment en contextos quotidians, científics o literaris i, alhora, obtenir-ne profit i gaudi.

Les accions pedagògiques que es posin en marxa per assegurar la correcta adquisició d’aquesta competència no seran eficaces si no es duen a terme en contextos reals o versemblants i, en tots els casos, adequats a l’edat, ja que és en aquesta etapa ‒l’Educació Primària‒ que es produeix l’adquisició i consolidació del codi escrit. Aquesta adquisició, com bé indica el nou currículum, implica també saber navegar i buscar a la xarxa, així com ser capaços de seleccionar-hi informació fiable.
Res d’això es podrà fer de manera eficient si no es posseeix un nivell de comprensió lectora en un grau que ens faci competents. Per assolir-ho caldrà una pràctica constant i sistemàtica d’estratègies que, al llarg de l’etapa, vagin consolidant i assegurant que aquesta competència específica s’adquireix de manera sòlida i vàlida per a qualsevol moment i situació en els quals les i els alumnes es puguin trobar.

D’això, òbviament, es desprèn la necessitat que les propostes pedagògiques s’inscriguin en una àmplia diversitat de tipologies textuals, formats i continguts. Així doncs, caldrà practicar la lectura de textos científics, periodístics, literaris, poètics, prescriptius i iconogràfics, i s’haurà de treballar de manera multimodal, amb suports i escenaris diversos.

Dins la proposta pedagògica ProDigi, el mètode Activa per a l’aprenentatge de les llengües ha posat molta atenció i cura a oferir a l’alumnat i al professorat materials didàctics que atenguin aquesta necessitat resolent els reptes de la diversitat textual, el tractament competent de les estratègies de comprensió lectora, la motivació per a l’incentiu de la investigació i la cura en la cerca del gaudi lector.

En el mètode Activa és essencial l’exigència pedagògica per oferir textos propers, propis de la vida escolar, pròxims a l’entorn vital, tant com aquells que incitin la imaginació o ajudin a explorar les pròpies emocions. Textos que permetin el treball de tècniques com la lectura silenciosa o en veu alta, que ajudin a millorar la fluïdesa lectora, que possibilitin la identificació del sentit global d’un text i l’obtenció d’informació rellevant.

L’aplicació d’aquestes estratègies de comprensió lectora s’ha de fer abans, durant i després de la lectura, afavorint la planificació i anticipació, treballant inferències a partir del que s’ha llegit i amb activitats de comprensió que facilitin la reflexió, l’expressió d’opinions...
Així, les estratègies que s’aprenen i s’ensenyen a través de pautes d’orientació al llarg de l’etapa d’Educació Primària són:
  • Formular hipòtesis. El títol del text, les imatges o les primeres frases sovint ens donen una idea de com pot continuar aquest text.

  • Inferir informació. Hi ha informació que no apareix explícitament al text però que podem deduir i ens ha d’ajudar a entendre’l millor.

  • Plantejar-se preguntes. Això ens pot animar a seguir llegint i a buscar més informació.

  • Visualitzar. Crear imatges mentals contribueix a millorar la nostra comprensió i ens permet imaginar sentiments, emocions...

  • Reparar la comprensió. Va bé rellegir allò que no hem entès inicialment, tot buscant també en glossaris o diccionaris els termes desconeguts i que incorporarem com a nou vocabulari.

  • Resumir. Per extreure les idees més importants del text.

  • Reorganitzar la informació. Així podem establir relacions entre les diferents idees del text amb la finalitat de comprendre’l millor.

  • Realitzar connexions amb el que ja sabem. És útil relacionar els nostres coneixements previs sobre el tema del text amb els continguts d’aquest a l’hora de llegir-lo.
El mètode Activa, pel fet de disposar d’un potent entorn digital, permet projectar tant el text com les il·lustracions i sumar, així, aquest recurs a la lectura individual i personal.

A través d’aquest enllaç al mètode Activa de Llengua catalana i Lengua castellana accediràs als recursos que materialitzen la nostra proposta, tant pel que fa als elements de paper com als digitals.
Comparteix:
Segueix-nos:

PUBLICACIONS DESTACADES

No Comments

Post A Comment