MATERIALS EN JOC

Encàrrec: Dissenyar i jugar al «Què és què?».

Fase de presentació

Llegiran un conte per activar els coneixements que tenen sobre les propietats dels materials.

Fase de procés

Descobriran algunes característiques d’objectes de l’entorn, així com la diferència entre material i objecte.

Comprovaran amb experiments, per grups, algunes propietats de diversos materials: observant com es comporten, què passa quan es manipulen o s’hi aplica una força, quan s’estiren, etc. Plasmaran les descobertes en un mural col·laboratiu, on es classificaran aquests materials segons les seves propietats.

Dissenyaran el joc plantejat a l’encàrrec, que ha de formular preguntes per tal que els jugadors endevinin un objecte o un material a partir de la descripció de les seves propietats. I hi jugaran.

Fase de tancament

Comunicaran l’encàrrec a la resta del centre escolar, exposaran materials i objectes amb les seves descripcions i, finalment, jugaran al joc «Què és què?», que han dissenyat ells mateixos. Recolliran la valoració dels participants i avaluaran el desenvolupament del projecte.

Volem que els nens i nenes...

… coneguin algunes propietats de diversos materials a partir d’un conte.

… descobreixin l’encàrrec del projecte i identifiquin els coneixements que en tenen.

… coneguin el procés d’experimentació així com l’experiment que realitzaran.

… duguin a terme experiments amb materials per arribar a conclusions.

… facin la presentació i la demostració de l’experiment que han dut a terme.

… se sensibilitzin i actuin a favor del medi ambient.

… facin un mural de materials de manera col·laborativa.

… utilitzin diferents materials de rebuig per crear una escultura.

… preparin el joc «Què és què?» i l’exposició.

… transfereixin en diferents situacions el coneixement sobre els materials i les seves propietats.

… valorin el projecte.