ENERGIA SOSTENIBLE PER A TOTHOM!

Encàrrec: Celebrar un concurs de produccions digitals.

El projecte té la intenció de despertar la consciència de l’alumnat sobre l’energia i tot allò que l’envolta, des d’un doble vessant: la conveniència de fer-ne un bon ús i la necessitat que arribi a totes les realitats.

El treball comença amb una aproximació al concepte d’energia que serà el pas previ a fer una exposició dels paràmetres que definiran les produccions digitals que s’hauran de dur a terme.

Tot seguit, es treballaran aspectes teòrics i pràctics relacionats amb l’energia, com són els recursos energètics, l’ús quotidià de l’energia, les diferents realitats del consum energètic i, finalment, la seva relació amb el medi ambient.

Tot aquest marc teòric encamina a la consecució d’una producció digital.
Finalment, el projecte es clourà amb la celebració del festival GreEnergy, que premiarà les millors produccions.

Recomanat per al 1r Cicle d'ESO

Mentors:

Aquest projecte compta amb la col·laboració del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, que s’ofereix a monitorar les produccions digitals i aconsellar l’alumnat per millorar-les.