CONSTRUÏM UNA MAQUETA

Encàrrec: Construir una maqueta que representi una millora de l'entorn de l'escola.

Fase de presentació

Fil conductor: La personificació de diferents objectes del mobiliari urbà que formen part d’una maqueta parlen de la seva vida al carrer, quina funció tenen i què senten.

Fase de procés

Amb l’ús de plànols, planificaran i faran un itinerari per l’entorn proper i hi detectaran elements de temes concrets: mobilitat, residus, equipaments públics, energia i contaminació, verd urbà, edificis i aigua.

Construiran la maqueta de manera col·laborativa entre tot el grup de classe, a partir del plànol i de les dades recollides durant l’itinerari realitzat.

Amb les conclusions a què arribaran, cada grup farà un croquis i una nova maqueta d’una proposta de millora.

Faran una posada en comú de les propostes i cada grup gravarà un vídeo per explicar-les

Fase de tancament

Faran una reflexió sobre el concepte de participació i es pretén que els alumnes prenguin un paper actiu i constructiu en el disseny i en la transformació d’algun aspecte de l’espai proper a l’escola.

Presentaran la maqueta i les propostes de millora al col·lecctiu que hagin escollit.

Volem que els nens i nenes...

… llegeixin, interpretin i elaborin mapes i plànols.

… planifiquin i executin la recollida d’informació durant el treball de camp al voltant de l’escola.

… proposin i decideixin quina millora volen fer a l’entorn de l’escola.

… dissenyin la proposta i la comparteixin amb la resta de grups.

… comparteixin la proposta amb els agents implicats.

… construeixin la maqueta i n’avaluïn el procés.

… donin a conèixer la maqueta i valorin les propostes.

… col·laborin conjuntament per aconseguir superar el repte.

… portin a terme propostes relacionades amb la geometria i les construccions.

… aprenguin a fer un dibuix al natural.